Kayıtlar

Mayıs, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Amerika'da Bankacıların Maaşları

ABD'de Bankada  Ç al ış anlar Ka ç  Dolar Maa ş  Al ı yorlar? Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sekt ö r ü  tüm dünyada da oldu ğ u gibi her y ı l büyümeye devam ediyor. 2000'lerin başında 1.9 olan b ü y ü me oranı son yıllarda 2.4'e ulaşmış durumda. Sekt ö r ü n bu denli geli ş mesi bankac ı l ı k alanında  ç al ı ş anlar ı n say ı s ı n ı  da artırdı. Şu anda ABD sınırları içerisindeki bankalarda yaklaşık 2 milyon kişi  ç al ı ş ı yor.  Amerika'da toplamda 5 bine yakin banka ve 75,000 şube bulunuyor. Bunlar ülke ekonomisinin %56'sini elinde tutuyorlar. 4 B ü y ü k denilen JPMorgan Chase , Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup t ü m bu sektörün yakla ş ı k %60'ne sahip ve 800 bin kişilik bir istihdam sa ğ l ı yorlar.  Amerika'da Bankada  Ç al ış anlar ın  Maa ş lar ı Birleşik Devletlerdeki en popüler iş kollarından birisi olan bankacılık ve genel olarak finans her yıl yurtdışından da binlerce insana hem Amerika'da iş sahibi olmak hem de burad

Amerika Bankacılık İş İlanları

Resim
Amerika'da Bankalarda Çal ı ş mak  İ steyenler   İ ç in İlanlar Amerika Birleşik Devletleri dünya ekonomisinin yaklaşı k yüzde 40'n ı  direk, yüzde 60' ı n ı  ise dolayl ı  olarak y ö netmektedir. Bu devasa ekonomik yap ı n ı n i ç in de yer alan ülkenin hem ulusal hem de uluslararası bankalar ı  paran ı n kullanılması ve yönetilmesinden, ekonomik dijital teknolojinin geli ş tirilmesine kadar çok önemli bir yere sahiptirler. Gerek kasabalardaki şube i ş leri olsun gerekse b ü y ü k ölçekli merkezlerdeki yönetim mekanizmalar ı nda veya bilgi işlem merkezlerinde,  bankac ı l ık  Amer ika'n ı n sürekli yeni personele ihtiya ç  duyduğu sekt ö rler aras ı nda ilk sıralarda yer almaktad ı r. Amerika'da Bankalarda Nasıl İş Bulabilirim Burada Amerika'daki bankalarda iş bulmak isteyenler için özellikle direk işyerine, yani şirketlerin kendilerine başvuru yapabileceğiniz sayfaları paylaşacağız. Bu ülkede bankalarda işe girebilmek için en temel nokta İngilizce bilmektir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Amerika'da En Çok Zenci Nerede Yaşıyor

Amerika'nın En Tehlikeli Şehirleri - Amerika'daki En Tehlikeli Yerler

Kanada Nerede - Kanada Neresi

Amerika İş İlanları - ABD İş İmkanları

AMERİKA'DA ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Alaska Nerede - Alaska Amerika'nın Neresinde

Amerika'nın En Büyük Şehirleri - ABD'de En Çok Nüfus Hangi Şehirde?

Amerika'da Kamyon Şöförlüğü İş İlanları

ABD'de İdam Cezasının Olduğu Eyaletler